Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Regulamin

1. DEFINICJE

 1. Użytkownik” – osoba korzystająca z Serwisu.
 2. Właściciel Serwisu” –  Fundacja Polish Heritage z siedzibą w Krakowie, ul. Kamienna 2-4, 30-001 Kraków, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000550202, NIP: 9452183943, REGON: 361344487
 3. Administrator Serwisu” – osoba fizyczna działająca w imieniu Właściciela Serwisu, która jest odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie Serwisu i jest uprawniona do podejmowania w imieniu Właściciela Serwisu wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 4. Serwis WWW” – serwis WWW w domenie go4bike.pl.
 5. Aplikacje mobilne” – aplikacja Go4Bike dla systemu Android oraz aplikacja Go4Bike dla systemu systemu iOS.
 6. Serwis” – Serwis WWW oraz Aplikacje mobilne.
 7. Konto” – konto założone przez Użytkownika w Serwisie dostępne po zalogowaniu się (podaniu adresu e-mail, nazwy użytkownika oraz hasła lub po zalogowaniu się za pomocą konta Facebook Login lub konta Google Auth) miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić i modyfikować swoje dane inne elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników Serwisu oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratorów Serwisu.
 3. Serwis prowadzony jest przez: Fundację Polish Heritage.

3. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Niezbędne dla korzystania z Serwisu WWW oraz Aplikacji mobiknych jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookie.
 2. Aby zarejestrować się w Serwisie, należy posiadać konto w serwisie Facebook, Google Mail (Gmail) lub konto e-mail.
 3. Aby korzystać z Aplikacji mobilnej dla systemu Android, należy posiadać urządzeie mobilne z systemem operacyjnym Android w wersji 5.0.1 lub nowszej.
 4. Aby korzystać z Aplikacji mobilnej dla systemu iOS, należy posiadać urządzeie mobilne z systemem iOS w wersji 11.0 lub nowszej.

4. ZASADY OGÓLNE

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptację postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
 2. Użytkownik po założeniu konta i zalogowaniu się może zamieszczać w Serwisie może zasoby znajdujące się w serwisie do profilu swojego konta (trasy, obiekty, wydarzenia), oraz inne zasoby, które wyświetlają się w szacie graficznej Serwisu WWW oraz w Aplikacjach mobilnych.
 3. Warunkiem korzystania z części Serwisu wymagających logowania jest przesłanie formularza rejestracyjnego.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swojego hasła. Jakiekolwiek działania podjęte przy użyciu prawidłowego hasła będą traktowane tak, jakby dokonał ich Użytkownik.
 5. Trasy nagrane przez Użytkowników w Aplikacjach mobilnych mogą zostać wykorzystane anonimowo w celu rozwoju Serwisu.
 6. Administrator Serwisu ma możliwość dokonywania modyfikacji, zmian w funkcjonalności Serwisu oraz czasowego lub całkowitego usunięcia danych funkcji/usług Serwisu.
 7. W razie ewentualnych sporów pomiędzy Użytkownikami, a także organizacjami lub pozostałymi osobami rozstrzygane zostają one przez strony, których spór dotyczy. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zawieszenia treści, których spór dotyczy. Administrator Serwisu nie odpowiada w sposób prawny przed jakąkolwiek stroną trzecią, zastrzega sobie ponadto prawo do monitorowania sporów pomiędzy podmiotami.
 8. Administrator Serwisu zaleca Użytkownikowi robienie we własnym zakresie kopii zapasowych opublikowanych na Serwisie materiałów i treści.
 9. Administrator Serwisu nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za wady techniczne oraz prawne usług oferowanych w ramach Serwisu.

5. GWARANCJA

 1. Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby świadczyć Użytkownikom usługi najlepszej możliwej jakości. Korzystając z Serwisu Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usługi są świadczone w bieżącej formie, w takim stanie w jakim są one w danym momencie dostępne. Administrator Serwisu nie udziela żadnych wyraźnych ani domniemanych gwarancji odnośnie do działania Serwisu.
 2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje korzystania z Serwisu, szczególnie w zakresie planowania tras. Serwis może dostarczać wskazówek, nie zastępuje on nawigacji, mapy turystycznej, niezbędnej w terenie. 
 3. Użytkowniku, pamiętaj, w terenie kieruj się doświadczeniem i rozsądkiem!

6. PRAWA AUTORSKIE

 1. Użytkownik Serwisu oświadcza przez fakt zamieszczenia zdjęcia w Serwisie, że posiada prawa autorskie do zdjęcia, względnie stosowne zezwolenie na rozpowszechnianie zdjęcia.
 2. Przez fakt zamieszczenia zdjęcia, informacji lub danych, Użytkownik udziela licencji właścicielowi serwisu na warunkach licencji Creative Commons CC BY tj.: Uznania autorstwa 4.0. Z pełnym opisem warunków licencji CC BY można zapoznać się na stronie https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/
 3. Wyciąg z warunków licencji uznania autorstwa 4.0. Przystąpienie do wykonywania Uprawnień Licencyjnych oznacza akceptację i zgodę Licencjodawcy na związanie się warunkami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna (“Licencja Publiczna”). W zakresie, w jakim niniejsza Licencja Publiczna może być interpretowana jako umowa, Uprawnienia Licencyjne przyznawane są Licencjobiorcy w zamian za zgodę Licencjobiorcy na niniejsze warunki, a Licencjodawca udziela Licencjobiorcy owe uprawnienia w zamian za korzyści płynące dla Licencjodawcy z udostępnienia Utworu Licencjonowanego na niniejszych warunkach.
 4. Zabronione jest bez pisemnej zgody Administratora Serwisu kopiowanie, powielanie, bądź w jakiejkolwiek innej formie wykorzystywanie treści, danych o szlakach i podkładów map zamieszczonych w Serwisie, za wyjątkiem przypadków opisanych przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

7. OCHRONA DANYCH

 1. Administrator przykłada dużą wagę do ochrony danych osobowych.
 2. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleń dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
 3. Szczegółowe informacje odnośnie danych osobowych, zostały opisane w Polityce bezpieczeństwa danych osobowych.

8. BIBLIOTEKI ZEWNĘTRZNE

 1. W Serwisie wykorzystywana jest biblioteka Google Maps. Korzystając z Serwisu Użytkownik zgadza się na warunki korzystania z niej opisane w Regulaminie Google Maps https://www.google.com/intl/pl-PL_US/help/terms_maps.html 

9. REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać Administratorowi reklamacje dotyczące Serwisu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w działaniu Serwisu.
 3. Administrator może żądać wypełnienia przez Użytkownika formularza reklamacyjnego. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni (słownie: czternastu dni) licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności i nie przyjmuje reklamacji dotyczących usług świadczonych przez innych Użytkowników Serwisu.
 5. Administrator zastrzega sobie możliwość pozostawienia Reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli zgłoszenie wynika z nieznajomości powszechnie obowiązującego prawa lub Regulaminu.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie usług wynikające z awarii, działania sił wyższych oraz powstające w wyniku niezbędnych przeglądów technicznych.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem: https://go4bike.pl/regulamin 
 2. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Administratorów Serwisu.
 3. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu, Administrator powiadomi o tym niezwłocznie Użytkowników przez zamieszczenie na stronie Serwisu aktualnej treści Regulaminu.
 5. Dokonując rejestracji w Serwisie użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i ją akceptuje.
 6. Użytkownik w każdym momencie może zrezygnować z korzystania z Serwisu i usunąć Konto. Można to zrobić poprzez Serwis WWW w panelu Użytkownika. Usunięcie konta powoduje bezpowrotną utratę danych powiązanych z Kontem m.in. zdjęć, zapisanych tras i nagranych śladów GPX. Tej operacji nie można cofnąć.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Serwisu.
 8. Do opisanego Serwisu, Regulaminu, Polityki Prywatności zastosowanie ma prawo polskie.
UE funds programe image
Flaga RP
Logo mazowsza
UE fundusze obraz

Pobierz aplikację
i ruszaj na rower!